Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове размер

Нови интернет страници размер

 • Гледай в интернет! Тенис на корт

 • Най-актуални страници размер

 • Работни календари с 4 тела Лайт Календари 4 тела Лайт

 • Работни календари с три тела от Максофт Работни Календари 3 тела

 • Съветници не се разбраха за „Теклас”

 • Европроекти и консултански услуги

  Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

  Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

  Бенефициенти: регистрирани земеделски производители, отговарящи на определението за малко стопанство – с икономически размер от 2000 до 7999 евро СПО. Кандидатите трябва да са получили минимум 30 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности. Не се подпомагат бенфициенти, одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.