Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програмата за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограмата за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управление Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027

Програма „Образование“ е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа - реализиране на европейския стълб на социалните права“ и ще се финансира от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Програмата включва дейности в обхвата на три основни приоритета за: приобщаващо образование и образователна интеграция; модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда, както и мерки за техническа помощ.

1.Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“.

Планирани са мерки за подкрепа в обхвата на три специфични цели (СЦ).

*СЦ: Насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, както и на неговото завършване, по-специално за групите в неравностойно положение - от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички и достъпността за хората с увреждания.

*СЦ : Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения, в зависимост от нуждите на пазара, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност.

*СЦ: Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, като ромите.

Бюджет: 291 863 607 евро

2.Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“.

Специфична цел: Подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез валидиране на неформалното и самостоятелното учене, така че да допринасят за придобиването на ключови компетентости, в т.ч. предприемачески и цифрови умения също и чрез насърчаване на въвеждането на дуални системи на обучение и чиракуване.

Бюджет: 245 837 910 евро

3. Приоритет 3 „ Връзка на образованието с пазара на труда “

Планирани мерки за подкрепа в обхвата на две стратегически цели (СЦ).

СЦ: Подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез валидиране на неформалното и самостоятелното учене, така че да допринасят за придобиването на ключови компетентности, в т.ч. предприемачески и цифрови умения, също и чрез насърчаване на въвеждането на дуални системи на обучение и чиракуване.

СЦ: Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения, в зависимост от нуждите на пазара на труда, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност.

Бюджет: 392 531 998 евро

4.  „Техническа помощ “

Допустими дейности в следните основни направления:

*Подкрепа за подобряване административния капацитет на УО и осигуряване на външна експертиза, свързана с планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, контрола и оценката на ПО;
30
*Подкрепа за подобряване административния капацитет на бенефициентите и потенциалните бенефициенти;
*Oбезпечаване функционирането на Комитета за наблюдение по ПО;
*Подкрепа на публичността на програмата.

Бюджет:47 463 672 евро

 

 

 


  ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 2 044...

Започна прием по мярка 4.3 за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения с кандидат по процедур
На 18.05.2022 г. стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор №...

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на...

Стопаните, опазващи почвената ерозия, получиха 4,3 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.116 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  /  / Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 design: indigodesign