Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

 

Основни направления:

 

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

 

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"

 

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"

 

Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете"

 

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси"

 

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

 

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

 

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Мярка 1.9 "Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми"

 

Мярка 2.1 "Иновации"

 

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура"

 


Преработвателите на селскостопански продукти ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до края на тази година
До края на 2017 г. се очаква да бъде обявен приемът на проекти по подмярка 4.2. „ Инвестиции...

Подобряване техническото състояние на общинските язовири с безвъзмездни средства
Главна дирекция „ Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна...

Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика
Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика на ЕС след...

Безвъзмездна помощ за рибарите
Рибарите от крайбрежието на Черно море и на р. Дунав могат да кандидатстват за безвъзмездни...

Одобрен проект на Йотов Консулт по процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"
Проект на Йотов Консулт е сред първите 10 одобрени проекти по процедура "Транснационални и дунавски...