Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Специфична

Най-актуални страници Специфична

 • Луксозни календари Луксозни календари

 • Печатница за силиконови гривни, печат на силикон печат на силиконови гривни

 • 3 начина да се преборите сами с лошата миризма от мивката Лоша миризма от канала

 • Европроекти и консултански услуги

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

  Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

  Приоритет 1 Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите

  Специфична цел 1.1 Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов

  Специфична цел 1.2 Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми

  Специфична цел 1.3 Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов

  Специфична цел 1.4 Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд

  Приоритет 2 Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури

  Специфична цел 2.1 Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

  Специфична цел 2.2 Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП

  Специфична цел 2.3 Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите

  Специфична цел 2.4 Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност

  Приоритет 3 Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на рибарството

  Специфична цел 3.1 Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни

  Специфична цел 3.2 Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест

  Приоритет 4 Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

  Специфична цел 4.1 Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика

  Приоритет 5 Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

  Специфична цел 5.1 Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури 

  Специфична цел 5.2 Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара

  Приоритет 6 Насърчаване на изпълнението на Интегрирана морска политика

  Специфична цел 6.1 Развитие и прилагане на Интегрирана морска политика