Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

 

Основни направления:

 

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

 

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"

 

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"

 

Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете"

 

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси"

 

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

 

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

 

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Мярка 1.9 "Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми"

 

Мярка 2.1 "Иновации"

 

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура"

 


Обявен е прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и
Започна приемът на проекти по процедура BG16RFOP002-2.024  „ Насърчаване на...

Обявена е деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Основната цел на Националния иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната...

Започна приемът на проекти по подмярка 8.6 на ПРСР 2014-2020 г. за преработка на горски продукти
Започна приемът на проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „...

Стартира приема по подмярка 4.2 за преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в...

Обявено е началото на набиране на проектни предложения по Фонда за регионално сътрудничество по ФМ на ЕИП и НФМ
Ще се финансират трансгранични и транснационални проекти, насочени към т.нар. „ меки...