Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

 

Основни направления:

 

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

 

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"

 

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"

 

Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете"

 

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси"

 

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

 

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

 

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Мярка 1.9 "Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми"

 

Мярка 2.1 "Иновации"

 

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура"

 


Първа отворена покана за новия програмен период на финансовите механизми
Стартира набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма „ Бизнес...

Нови одобрени наши проекти
Одобрени са всички проектни предложения, подготвени от нашия екип, по процедура чрез подбор на...

Подпомагане на стартиращи фирми
В началото на 2018 година стартира прием по атрактивна схема за насърчаване на стартиращи...

Какви приеми се планират през 2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
През месец януари се очаква да започне прием на проекти, насочени към модернизиране на физическите...

Преработвателите на селскостопански продукти ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до края на тази година
До края на 2017 г. се очаква да бъде обявен приемът на проекти по подмярка 4.2. „ Инвестиции...