Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

 

Основни направления:

 

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

 

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"

 

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"

 

Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете"

 

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси"

 

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

 

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

 

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Мярка 1.9 "Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми"

 

Мярка 2.1 "Иновации"

 

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура"

 


Програма „Европа” на Столична община обявява прием на проекти
Програма „ Европа” на Столична община обявява прием на проекти в три приоритетни...

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
На 5 септември стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „ Инвестиции в...

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  
  С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на...

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подписа Договор №...

Нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства
За пети път Националният доверителен екофонд отправя покана в рамките на  Инвестиционна...