Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

 

Основни направления:

 

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

 

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"

 

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"

 

Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете"

 

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси"

 

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

 

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

 

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Мярка 1.9 "Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми"

 

Мярка 2.1 "Иновации"

 

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура"

 


Схема за финансиране на проекти за закупуване на електромобили
Нова покана  за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили...

Безвъзмездна финансова помощ за земеделските стопанства със стандартен производствен обем в границите между 6000 евро и 7999 евр
За началото на месец август тази година е планиран прием на заявления за подпомагане по подмярка...

Прекратяват се процедури „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”
Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на...

Стартира процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
"Йотов Консулт" ЕООД уведомява своите настоящи и бъдещи клиенти, че Главна дирекция „...

На вниманието на кандидатите по процедура „Обучения за заети лица“
Йотов Консулт информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за...