Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 година Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програмата за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограмата за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.

    ПМДРА ще допринася за постигането на две от политическите цели на ЕС – ПЦ 2„По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен пре-ход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и ПЦ 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

     ПМДРА ще допринася и за реализацията на следните специфичните цели:

* Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дей-ности;

* Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2 чрез подмяна или модернизация на двигателите на риболовните кораби;

* Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на дадено временно преустановяване на риболовните дейности;

* Насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, както и на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието;

* Допринасяне за опазването и възстановяването на водното биологично разнооб-разие и на водните екосистеми.

     ПМДРА се финансира от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и включва инвестиции в обхвата на 5 приоритета:

   Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси:
Инвестиции в обхвата на 5 специфични цели, както следва:

* СЦ 1: Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности;

* СЦ 2: Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2;

* СЦ 3: Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на дадено временно преустановяване на риболовните дейности;

* СЦ 4: Насърчаване на ефективен контрол в областта на рибарството и на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието;

* СЦ 5: Допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми;

Индикативен финансов ресурс : 1 900 000 евро

   Приоритет 2: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза

Инвестиции в обхвата на 2 специфични цели, както следва:

* СЦ 1: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, по-специално чрез укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план;

* СЦ 2: Насърчаване на предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването на тези продукти.

Индикативен финансов ресурс : 3 744 000 евро

   Приоритет 3: Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури.

Спецефечната цел:Интервенции, които допринасят за осигуряването на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и за насърча-ването на устойчивото развитие на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури.

Индикативен финансов ресурс: 5 022 132 евро

   Приоритет 4: Укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

Спецефечната цел:Укрепване на устойчивото стопанисване на моретата и океаните чрез насърчаване на знанията за морската среда, морското наблюдение и/или сътрудничеството по отношение на функциите по брегова охрана.

Индикативен финансов ресурс: 503 500 евро

     Приоритет за техническа помощ:
Подкрепа в следните основни направления:

1. Повишаване на ефективността на Управляващия орган на ПМДРА

2. Изграждане на капацитет на операторите в сектор „Рибарство“ за улесняване на достъпа и оптималното използване на подкрепата от ПМДР.

3. Осигуряване на информираност и публичност относно ПМДРА 2021-2027 г.

Индикативен финансов ресурс: 7 280 972


  От 26 май производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis
От 26 май 2022 г. производителите на сладководна риба могат да кандидатстват в областните дирекции...

НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ ДИГИТАЛИЗИРА СКРИТИТЕ СИ СЪКРОВИЩА
Богатото и разнообразно културно наследство и скритите съкровища от архива на Народен театър...

ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 2 044...

Започна прием по мярка 4.3 за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения с кандидат по процедур
На 18.05.2022 г. стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор №...

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на...

netService Начало /  /  / Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. design: indigodesign