Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Инвестиции

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

  Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и нематериални инвестиции в земеделските стопанства на регистрирани земеделски производители за нуждите на стопанството.  

  Видове инвестиции, които ще се финансират:

  - Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

  - Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;

  - Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;

  - Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

  - Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

  - Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

  - Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

  - Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

  - Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

  - Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.


  Бенефициенти : регистрирани земеделски производители /физически и юридически лица/

    

  Финансовата подкрепа за индивидуални кандидати може да достигне до 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за колективни инвестиции до 90%.