Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Енергийна ефективност и зелена икономика

Цел на финансирането:

Основна цел на процедурата ще е да допринесе за повишаване на

икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията чрез

прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането

на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за

намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за

усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.

Процент на съфинансиране:

· За проекти реализиращи инвестиции съгласно Списъка на допустимите

категории материали и оборудване до 30% от общата стойност на

проекта;

· За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен

одит до 40% от общата стойност на проекта;

Добавка от 10 процентни пункта за всяка една от посочените

характеристики

· Проектът се изпълнява в приоритетни сектори на икономическа дейност.

· Проектът предвижда извършването на енергиен одит („обследване за

енергийна ефективност”) – приложимо само при реализирането на

инвестиции съгласно Списъка на допустимите категории материали и

оборудване.

· Проектът предвижда закупуване на ко-генерационни инсталации за

собствени нужди.

· Проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от

ВЕИ за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи).

· Проектът предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).

· Проектът предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

· Кандидатът има въведена система за управление на предприятията

съгласно следните стандарти: БДС EN 16001 (Energy Management

Systems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по

околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; или

предвижда с настоящия проект да въведе система за управление съгласно

стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

* Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ не може

да надхвърля 50% от общата стойност на проекта

Размер на безвъзмездното финансиране:

· Няма минимални прагове, максимален размер на безвъзмездното

финансиране до 391.166,00 лв.

· При включване на дейности за придобиване, доставка и въвеждане в

експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА,

включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели,

указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване,

които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на

единица продукция до 2.000.000,00 лв.

Изисквания към кандидатстващите организации:

· Да са микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно

Търговския закон или Закона за кооперациите,

· Да имат седалище в Република България,

· Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да

действат в качеството на посредник.

· Развиват основната си икономическа дейност в някой от следните сектори

o Сектор B „Добивна промишленост”;

o Сектор C „Преработваща промишленост”;

o Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна

енергия и газообразни горива”;

o Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на

отпадъци и възстановяване”;

o Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;

o Сектор H „Транспорт, складиране и пощи”;

o Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство”;

o Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески

продукти; Далекосъобщения”;

o Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания”;

o Сектор N „Административни и спомагателни дейности”;

o Сектор P „Образование”;

o Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”;

o Сектор R „Култура, спорт и развлечения”

o Сектор S „Други дейности”.

· Докажат възможност да осигурят финансови средства за изпълнението на

проекта, в размер на не по-малко от 80% от стойността на общите

допустими разходи по проекта, под една от следните форми:

o предварителна оферта за предоставяне на кредит за изпълнението на

проекта, издадена от банка-партньор на ЕБВР

o писмено потвърждение, издадено от банка-партньор на ЕБВР, че

кандидатът разполага със собствени финансови ресурси

Какво може да се прави:

Компонент “Инвестиции”

· Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и

оборудване.

· Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до

намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на

предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в

експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване.

· Инвестиции в технологии/системи за отопление и вентилация от ВЕИ за

собствени нужди – само следните технологии: соларни, геотермални,

термопомпи.

· Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи,

включително придобиване на “инвестиционен проект” по смисъла на ЗУТ,

свързани с и необходими за изпълнението на проекта.

· Придобиване, доставка и въвеждане в експлоатация на машини,

оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, включително машини,

оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на

допустимите категории материали и оборудване, които допринасят за

намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция.

· Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи,

ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на

предвидените за придобиване по ДМА.

Компонент “Услуги”

· Извършване на енергиен одит (“обследване за енергийна ефективност”) -

приложимо само при реализирането на инвестиции съгласно Списъка на

допустимите категории материали и оборудване до 20.000,00 лв.

· Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за

управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС

EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

· Визуализация и одит на проекта.

* Включването на дейности по компонент 1 е задължително!

 

Забележки

· Приоритетни сектори: съгласно КИД 2008 г. - С10.7, С10.82, С10.84,

С10.86, С13.1, С13.2, С13.3, С17, С20, С21, С22, С23.1, С23.2, С23.3, С23.4,

С23.51, С24.4, С24.53, С24.54, С25, С26, С27, С28, С29, С30.

· Извършването на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)

е задължително за проекти, свързани с реализирането на инвестиции,

които не са включени в Списъка на допустимите категории материали и

оборудване. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва

да потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от

предвидените за въвеждане по проекта мерки, който би могъл да бъде

постигнат в обичайната стопанска практика е равен на или по-голям от

10%.

· Общият период на допустимост на разходите, свързани с изпълнение на

дейностите по проекта, е от датата на подаване на проектното

предложение в Договарящия орган до крайния срок за изпълнение.

Изключение се допуска за разходите за извършване на обследване за

енергийна ефективност, които следва да бъдат извършени преди

представянето на проектното предложение на Асистента по проекта, както

и за разходите за одит (ако е приложимо), които могат да бъдат извършени

и след изтичане срока на договора.

· Кандидатът не може да подава възражение пред Управляващия орган

срещу становищата на банката-партньор, свързани с кредитоспособността

на кандидата.


  ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

netService Начало /  /  /  / Енергийна ефективност и зелена икономика design: indigodesign