Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Развитие на човешките ресурсиПрограма за морско дело и рибарство 2014-2020Региони в растежОколна средаТранспорт и транспортна инфраструктураДобро управлениеНаука и образование за интелигентен растежenglish versionbulgarian version
 

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“

Набират се предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Перспективни инициативи – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта – транснационално сътрудничество за изпълнението на иновативни политики под ръководството на публични органи на високо равнище.

Общата цел на поканата е насърчаване на оценката на системното въздействие на иновативни мерки в политиката. Конкретните цели на поканата са да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище; да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, като се даде възможност на публичните органи да оценяват и наблюдават изпълнението на иновативни политики; да се определят основни критерии и условия за ефективно изпълнение и наблюдение на политики; да се улеснят възможностите за прехвърляне и разширяване на мащабите.

Приоритетните теми за тази покана са:
- оценяване на универсалните умения в основното и средното образование;
- практически предприемачески опит в училище;
- сътрудничество относно иновативни методи за бързо и лесно академично признаване през граница във висшето образование;
- намаляване на броя на възрастните лица с ниска квалификация;
- насърчаване на развитието и интернационализацията на доброволческата дейност на младите хора.

Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от 28-те държави-членки на Европейския съюз; държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; страните-кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония; Конфедерация Швейцария.

Кандидатите, които се считат за допустими по поканата, са:
- публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието, обучението или младежта в съответния национален или регионален контекст (като най-високо равнище се считат кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, моля прилагайте най-високия наличен код по NUTS;

- публичните органи на най-високото равнище, отговорни за сектори, различни от образование, обучение и младеж (напр. заетост, финанси, социални въпроси, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат експериментите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и законно установени мрежи или сдружения, да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение;

- публични или частни организации или институции, активни в областите на образованието, обучението или младежта;

 - публични или частни организации или институции, извършващи дейности, свързани с образовани, обучение и/или младеж в други социално-икономически сектори (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, културни организации, организации за оценяване, изследователски организации и др.).

По поканата изискването за минимално партньорство е 4 субекта, представляващи 3 допустими държави, по-специално най-малко един публичен орган (министерство или равностойна институция) или делегиран орган – както е описано в различни допустими държави, или законно установена мрежа/сдружение на публични органи, представляващи най-малко три различни допустими държави.

Мрежата или сдружението трябва да са с мандат от най-малко 3 публични органа. Те трябва да работят от тяхно име по конкретното предложение.

Предложенията трябва да включват най-малко един публичен орган от държава-членка.

Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2014 г. и 1 март 2015 г. Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

Дейностите, които се финансират по тази покана, включват най-малко разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки; паралелно изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в проекта, под ръководството на съответните органи (министерство или равностойна институция); анализ и оценка: ефективност, ефикасност и въздействие на изпитваните мерки, както и на методологията на експериментиране, на условията за мащабируемост и прехвърляне между страните на поуки и добри практики (партньорско обучение); повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско равнище по време на изпълнението на проекта и в дългосрочен план. Целта е насърчаване на възможностите за прехвърляне между различни сектори, системи и политики.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по поканата, е 10 000 000 EUR. Той и е разпределен по следния начин между двете полета на действие:

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи. Максимален размер на субсидията за проект е 2 000 000 EUR.

Пакетът за кандидатстване е наличен тук.

Крайни срокове:

Предварителни предложения: 20 май 2014 г. – според пощенското клеймо;

Пълни предложения: 2 октомври 2014 г. – според пощенското клеймо.


  С новата мярка „Запази ме +“ ще бъдат компенсирани служители и самоосигуряващи се от засегнатите от пандемията сектори
Работниците, служителите и самоосигуряващите се в засегнатите от пандемията сектори, имат право на...

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява...

Вече се приемат заявления по удължената мярка 60/40
Агенцията по заетостта приема заявления от работодатели  по удължената до края на годината...

Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
Mинистърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков заяви на заседанието на Съвета...

Животновъдите кандидатстват до 18 октомври за подпомагане по трети транш за прасета за угояване
Животновъдите могат да кандидатстват до 18 октомври за трети транш подпомагане за брой реализирани...

netService Начало /  / Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ design: indigodesign