Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“

Набират се предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Перспективни инициативи – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта – транснационално сътрудничество за изпълнението на иновативни политики под ръководството на публични органи на високо равнище.

Общата цел на поканата е насърчаване на оценката на системното въздействие на иновативни мерки в политиката. Конкретните цели на поканата са да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище; да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, като се даде възможност на публичните органи да оценяват и наблюдават изпълнението на иновативни политики; да се определят основни критерии и условия за ефективно изпълнение и наблюдение на политики; да се улеснят възможностите за прехвърляне и разширяване на мащабите.

Приоритетните теми за тази покана са:
- оценяване на универсалните умения в основното и средното образование;
- практически предприемачески опит в училище;
- сътрудничество относно иновативни методи за бързо и лесно академично признаване през граница във висшето образование;
- намаляване на броя на възрастните лица с ниска квалификация;
- насърчаване на развитието и интернационализацията на доброволческата дейност на младите хора.

Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от 28-те държави-членки на Европейския съюз; държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; страните-кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония; Конфедерация Швейцария.

Кандидатите, които се считат за допустими по поканата, са:
- публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието, обучението или младежта в съответния национален или регионален контекст (като най-високо равнище се считат кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, моля прилагайте най-високия наличен код по NUTS;

- публичните органи на най-високото равнище, отговорни за сектори, различни от образование, обучение и младеж (напр. заетост, финанси, социални въпроси, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат експериментите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и законно установени мрежи или сдружения, да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение;

- публични или частни организации или институции, активни в областите на образованието, обучението или младежта;

 - публични или частни организации или институции, извършващи дейности, свързани с образовани, обучение и/или младеж в други социално-икономически сектори (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, културни организации, организации за оценяване, изследователски организации и др.).

По поканата изискването за минимално партньорство е 4 субекта, представляващи 3 допустими държави, по-специално най-малко един публичен орган (министерство или равностойна институция) или делегиран орган – както е описано в различни допустими държави, или законно установена мрежа/сдружение на публични органи, представляващи най-малко три различни допустими държави.

Мрежата или сдружението трябва да са с мандат от най-малко 3 публични органа. Те трябва да работят от тяхно име по конкретното предложение.

Предложенията трябва да включват най-малко един публичен орган от държава-членка.

Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2014 г. и 1 март 2015 г. Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

Дейностите, които се финансират по тази покана, включват най-малко разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки; паралелно изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в проекта, под ръководството на съответните органи (министерство или равностойна институция); анализ и оценка: ефективност, ефикасност и въздействие на изпитваните мерки, както и на методологията на експериментиране, на условията за мащабируемост и прехвърляне между страните на поуки и добри практики (партньорско обучение); повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско равнище по време на изпълнението на проекта и в дългосрочен план. Целта е насърчаване на възможностите за прехвърляне между различни сектори, системи и политики.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по поканата, е 10 000 000 EUR. Той и е разпределен по следния начин между двете полета на действие:

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи. Максимален размер на субсидията за проект е 2 000 000 EUR.

Пакетът за кандидатстване е наличен тук.

Крайни срокове:

Предварителни предложения: 20 май 2014 г. – според пощенското клеймо;

Пълни предложения: 2 октомври 2014 г. – според пощенското клеймо.


  МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ НПВУ
Стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „ Инвестиции в...

120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

netService Начало /  / Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ design: indigodesign