Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

 • Cheap 3 month calendar Light (Short) 3 month calendar Light (Short)

 • Майски празници в Лондон 02.05.2020г.  » ...

 • Великден в Лондон 15.04.2020г.  » ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Проекти по мярка 112, Млад фермер, ще се приемат от 02.09. до 20.09.2013 г.

  Съгласно публикувания нов индикативен график за прием по мерките от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), проекти по мярката Млад фермер ще се подават от 2 септември до 20 септември 2013 г.

  Цели на мярката:

   §         Улесняване и подпомагане процеса на създаване на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства

  §         Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигане на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните


  Допустими кандидати:

   

  Кандидатите трябва да са физически лица или еднолични търговци, които са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделски производители не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване. Те трябва да са на възраст от 18 до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване.

   

  Финансови условия:

   

  Общият размер на финансовата помощ е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

   

  Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

   

  §         след одобряване на заявлението за подпомагане в размер на левовата равностойност на 12 500;

  §         след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер - след края на третата или четвъртата година, или в края на 5тата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ в размер на левовата равностойност на 2 500 евро за всяка цяла икономическа единица увеличение, спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство.