Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) 

ОТКРИВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Цел на процедурата:

Целта на процедурата е да се осигури възможност за осъвременяване на съществуващи рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е:

6 000 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 395 600,00 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и 1 604 400,00 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за:

-  сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ е до 2 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав;

- сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ е до 1 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Максимален процент на съфинансиране:

 – до 100 % за публични организации;

 – до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за малко и средно предприятие, съгласно чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), се намалява с 20 процентни пункта.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 73,26 %.

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 26,74%.

С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 г. e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 20 декември 2023 г.

Допустими кандидати:

1. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Общини или държавни учреждения.

Допустими дейности:

1. Модернизация (осъвременяване) на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и изграждане и/или модернизация на лодкостоянки.

2. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на уловите разтоварвани на сушата.

3. Подобряване на енергийната ефективност на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки.

4. Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

5. Подобряване на безопасността и условията на труд.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2023 г.

"ВВВ Консултинг" ЕООД е на разположение на своите клиенти и кани всички заинтересовани лица за участие в процедурата.

 

Източник: Програма за морско дело и рибарство


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД design: indigodesign