Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ОТ РУСЕ ПЪРВИЯ СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)

Механизмът за изпълнение на интегрираните териториални инвестиции и новият регионален подход бяха представени от експерти на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Различните възможности за комбиниране на идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми, бяха посочени като добри примерни концепции за ИТИ. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на национални институции и местни общности, бизнеса, НПО, научни среди, гражданско общество. Обединяването на усилията на всички партньори и активното им ангажиране в процеса е ключово за постигане на успех на новата регионална политика, допълни г-н Стоянов. Всички концепции трябва да отговарят на утвърдените Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и да бъдат подадени през електронната система ИСУН по отворената в момента процедура за кандидатстване.

Единните указания са разработени съвместно от Управляващите органи на 6-те програми за споделено управление на европейски средства в България през програмен период 2021-2027 г., които ще участват във финансирането и изпълнението на новия регионален подход. Това са Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., Програма „Образование“ 2021-2027; Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Водещата програма по прилагане на новия подход ИТИ, съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), е Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.

По време на дискусията в информационния ден бяха уточнени детайлите, свързани с етапите за кандидатстване, изискванията за подготовка на концепции за ИТИ, които да участват в процедурата за подбор на регионално ниво, съответствието с нормативните стратегически документи и др. След приключването на процедурата за подбор на концепции за ИТИ, предстои разработване на изисквания и правила за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретните проектни предложения, включени в класираните концепции. Те ще бъдат предмет на отделни Насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми, стана ясно още по време на събитието.

Съвместният информационният ден е първия от поредицата събития, планирани в информационната кампания „Готови ли сте за ИТИ?“, която се провежда от УО на ПРР 2021-2027 г. за всички региони в страната. На 18.07.2023 г. ще се проведе онлайн съвместен информационен ден за заинтересованите страни от Североизточен регион (СИР). На 21.07.2023 г. е планирано съвместно провеждането на присъствен информационен ден в град Бургас за Югоизточен регион (ЮИР) и на 26.07.2023 г. кампанията завършва със съвместен информационен ден за представителите на Южен централен и Югозападен регион за планиране.

Източник: Eufunds.bg


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / СТАРТИРА ОТ РУСЕ ПЪРВИЯ СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) design: indigodesign