Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Управляващият орган на ПРЧР отваря за кандидатстване мярката „Социално партньорство“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Социално партньорство“, която е с бюджет от близо 52 млн. лв. Основната цел на операцията е насърчаване на социалния диалог и колективното трудово договаряне чрез съвместни дейности на социалните партньори за разработване на инструменти и политики, ускоряване на дигиталната и устойчива трансформация и подготовка за провеждане на реформи за по-добро приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените. Очаква се с дейностите по процедурата да бъде повишена осведомеността и разбирането за предизвикателствата и реалностите на пазара на труда, свързани с удължаване на трудовия живот, навлизане на новите форми на заетост, поява на нови професии и модифициране на настоящите, промени в организацията на труд, недекларирана заетост и др.

Допустими кандидати по мярката „Социално партньорство“ са представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално ниво. Дейностите по всеки проект задължително следва да се реализират в партньорство между национално представителна организация на работодателите с национално представителна организация на работниците и служителите. Допустим партньор е и Министерството на труда и социалната политика.

Допустимите дейности по мярката „Социално партньорство“ включват:

 • Повишаване капацитета на социалните партньори за социален диалог и подкрепа за постигане на договорености за развитие на тристранния и двустранния социален диалог и колективното трудово договаряне на национално, регионално, секторно, общинско равнище и на равнище предприятие;
 • Повишаване капацитета на социалните партньори и подкрепа за подобряване на условията и организацията на труд и адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените;
 • Разработване на инструментариум за ефективно стимулиране на вътрешната трудова мобилност;
 • Актуализиране на Рейтинга на професиите чрез изследване на възможностите за прилагане на атипичните и незащитени форми на труд, идентифициране на нови професии, свързани с дигиталната трансформация и „зеления“ преход, повишаване привлекателността на ключови за българската икономика професии и разработване на инструменти за учене през целия живот;
 • Насърчаване участието на комитетите и групите по условия на труд и представителите на работниците и служителите по информиране и консултиране за превенция и преодоляване на последиците от епидемии, подобряване условията на труд и работната среда;
 • Разработване и реализиране на браншови, секторни и/или регионални програми, инструменти и модели за адаптация на предприятията и заетите към промените, свързани с прехода към „зелена“ и кръгова икономика и дигитализация;
 • Повишаване експертизата на социалните партньори за включването им във всички етапи от цикъла на Европейския семестър и развитието на нови индустриални отношения в контекста на Индустрия 4.0;
 • Внедряване на модели за прогнозиране на потребностите от нови умения и за реализация на стратегии за учене през целия живот на корпоративно, секторно, браншово и регионално ниво;
 • Изготвяне на програми за обучение на управленски персонал за организация и оптимизация на бизнес процесите в контекста на кръговата икономика и „зеления“ преход;
 • Преглед и категоризация на наетите и самонаетите в съществуващите занаяти и регулираните професии, членовете на съсловните организации и правоспособните професионалисти. Прецизиране на политики, подходи, методики, програми и инструменти за постигане на готовност за прилагане на промените, свързани с двойния преход;
 • Провеждане на конференции, семинари, работни групи и обучения.

По проектите се очаква да бъдат обхванати 4 000 заети, включително самостоятелно заети лица, както и 600 участници на 55 и повече години. Най-малко 300 предприятия се очаква да въведат нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, а 600 предприятия да въведат нови форми на организация на труд и работните процеси. Очаква се да бъдат разработени 21 модели, планове, инструкции или указания за развитие на човешките ресурси в предприятията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 октомври 2023 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

 


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Управляващият орган на ПРЧР отваря за кандидатстване мярката „Социално партньорство“ design: indigodesign