Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Младежка заетост +

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Младежка заетост +“ с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Операцията е с бюджет от 188 млн. лв., а основната й цел е да повиши конкурентоспособността на безработните и неактивни младежи от 16 до 29 г. чрез улесняване на прехода от образование към заетост. Очаква се с дейностите да бъдат обхванати най-малко 15 200 неактивни и безработни младежи, включително продължително безработни. Операцията е от стратегическо значение, тъй като допринася значително за постигането на целите на Приоритет Младежка заетост на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

С дейностите по мярката „Младежка заетост +“ ще бъдат създадени възможности младежите от 16 до 29 г. да стажуват, да се включат в обучение по време на работа или в подкрепена заетост. Стажуването при работодател ще бъде за период от 6 до 9 месеца с определени от работодателя наставници. Обучението по време на работа ще бъде с продължителност до 6 месеца с определени от работодателя ментори. Субсидираната заетост по мярката е за период до 9 месеца с осигурен ментор. Младежите ще имат възможност да се включат в обучения за придобиване на преносими и „меки“ умения. Личностната реализация и развитие, устойчивия начин на живот, работата в екип, управлението на конфликти, способността за решаване на проблеми, инициативност, планиране и управление на проекти, творческо и критично мислене и други са компетенциите, необходими за съвременния начин на работа и за успешна реализация на различни позиции при различни работодатели.

За първия месец от стажа, обучението по време на работа или субсидираната заетост за младежите ще бъдат осигурени средства за обществен транспорт от и до работното място. Работодателите, които сключат безсрочен трудов договор със стажувал младеж за длъжност, която съответства на квалификацията на стажанта за същото или по-добро възнаграждение, ще получават стимули в размер на разходите им за осигуровки за срок от 6 месеца от началото на договора.


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало / Младежка заетост + design: indigodesign