Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)

Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), реши Комитетът за наблюдение на ОПРЧР. Седем от тях бяха одобрени по време на заседанието през юни – „Адаптирана работна среда“, „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“, „Нови умения“, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ и „Дигитални умения“.

През март 2023 г. ще бъде отворена мярката „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“, която е с бюджет от 5,3 млн. лв. и конкретен бенефициент Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Процедурата е свързана с изпълнението на Европейската гаранция за детето. Основната цел на мярката ще бъде модернизиране на политиките за деца, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие между органите за закрила, укрепване на стратегическия, аналитичен и управленски капацитет на служителите чрез специализирани обучения. Допустимо е разработването на изследвания и анализи, свързани с политиките за закрила на детето.

Фокус на операцията „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“ ще бъде гарантиране правото на всяко дете да изразява своето мнение и възгледи по всички теми в обществото. Планирано е организирането на информационни кампании, насочени към детското участие и цялостно популяризиране на системата за закрила на детето. По мярката ще бъдат повишени компетенциите на 800 служители, които имат отношение към политиките на децата.

През есента на 2023 г. за кандидатстване ще бъде отворена мярката „Младежка инициатива АЛМА“ с бюджет от 3 млн. лв. С дейностите ще бъдат подобрени възможностите за включване в пазара на труда на уязвими млади хора до 29 г. АЛМА е структурирана в три етапа. Първият етап е подготвителен и по време на него могат да бъдат идентифицирани младежите, да бъдат подготвени индивидуални планове и да бъде осигурена психологическа и мотивационна подкрепа. Във втория етап младежите ще бъдат изпратени за период от 2 до 6 месеца в друга държава-членка на ЕС, в която ще имат възможност за стажуване. Третият етап е завръщането им в България и прилагане на наученото.

Допустими кандидати по мярката „Младежка инициатива АЛМА“ са Агенцията по заетостта, работодатели, социални партньори, неправителствени организации, доставчиците на посреднически услуги на пазара на труда, субекти на социалната и солидарна икономика, включително социални предприятия. Възможно е асоциирано партньорство с Агенцията по заетостта при насочването на младите хора към конкретни работни места в България. Очаква се с мярката да бъдат обхванати до 100 младежи от уязвими групи.

„Ранното одобрение на критериите на първите 14 операции по ПРЧР ни даде възможност да стартираме програмата, което е от съществено значение, тъй като имаме финансов ангажимент за изпълнение и за включване на голямо количество лица в мерките на програмата“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя припомни, че по ПРЧР вече са стартирали шест процедури и дори има депозирано искане за верификация на средства. Ефремова обърна внимание и на постигнатото в предходния програмен период 2014-2020 г. и навременната реакция на Комитета за наблюдение за адаптация на всички операции, които изискваха бърза реакция, за да бъдат в интерес на хората. „Бързо се организирахме за промени на мерки с цел запазване на заетостта и предоставяне на социалните услуги към точните потребности на хората по време на пандемията“, коментира зам.-министърът. В последните месеци усилията на Управляващия орган са концентрирани основно в отговор на военната криза и трайната интеграция на украинските граждани на българския пазар на труда.

Поздравления за изпълнението на ОПРЧР и одобрението на ПРЧР отправи и Еманюел Гранж, началник на отдел С/5 „Румъния, България“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тя определи като впечатляващ успех одобрението на 14 операции по ПРЧР на стойност над 1,114 млрд. лв. „Стартирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за детето в България е много добра новина. Това е тема, която е много близка до сърцето ми и която ще помогне за подобряване на ситуацията за децата в България“, коментира тя. Според нея включването на всички заинтересовани страни в реализацията на гаранцията е сигурен знак за успех на изпълнението й в България. Тя подчерта значението на интеграцията на бежанците от Украйна на пазара на труда, постигане на целите по Европейския стълб за социалните права и мерките по ПРЧР, които са част от дигиталната трансформация.

Ръководителят на Управляващия орган Цветан Спасов отчете постигнатото до момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020). Общо над 140 000 лица са включени в заетост, над 73 000 безработни, неактивни и заети лица са преминали обучения, а близо 96 000 заети и над 4 500 предприятия са получили европейска подкрепа. Над 120 000 лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания са подкрепени с различни социални услуги, над 10 000 деца и младежи са включени в мерки по деинституционализация, а над 50 000 деца са ползвали услуги за ранно детско развитие. Спасов отчете и напредъка по мерките, финансирани чрез механизма REACT-EU, по който са подкрепени над 165 хиляди лица. Със средствата от REACT-EU беше осигурена подкрепа за лекарите, които се бориха на „първа линия“ в пандемията, предизвикана от COVID-19, хората, които имаха нужда от обслужване в домовете си или бяха поставени под карантина, работещите, чиито работни места бяха запазени. Процедурата „Солидарност“, която също е финансирана чрез инструмента, има за цел да предостави възможност за интегриране на пазара на труда на украинските граждани, които са напуснали страната си заради войната. Спасов подчерта, че операция „Солидарност“ е давана за пример не само в България, но и на ниво Европейски съюз, тъй като е една от малкото операции, които страни-членки разработват с цел интеграция на пазара на труда на украински бежанци.

Източник: ОП Развитие на човешките ресурси


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) design: indigodesign