Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“

             Цели по мярката:

Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ ще постави акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и  развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

  • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и закона за кооперациите
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
  • Общини
  • Формални публично-частни партньорства между общини и частни юридически лица
  • Училища и настоятелства от РР

По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.         Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързани с него други видове алтернативен туризъм;

2.         Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в рибарски хижи и места за настаняване  с външен вид, съответстващ на обкръжаващата природна среда ;

3.         Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР;

4.         Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители;

5.         Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с риболовни и водни спортове;

6.         Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;

7.         Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

8.         Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство;

9.         Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

10.       Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни туристически обекти;

11.       Дейности и системи за комплексно маркетиране на туристическите продукти и услуги;

12.       Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти;

13.       Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на рибарската област;

14.        Дейности за информация и публичност.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 273 805.52 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лева.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 273 805.52 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Несебър-Месемврия“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 06.02.2023 г. 

Източник: eufunds.bg


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ design: indigodesign