Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“

             Цели по мярката:

Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ ще постави акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и  развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

  • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и закона за кооперациите
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
  • Общини
  • Формални публично-частни партньорства между общини и частни юридически лица
  • Училища и настоятелства от РР

По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.         Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързани с него други видове алтернативен туризъм;

2.         Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в рибарски хижи и места за настаняване  с външен вид, съответстващ на обкръжаващата природна среда ;

3.         Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР;

4.         Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители;

5.         Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с риболовни и водни спортове;

6.         Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;

7.         Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

8.         Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство;

9.         Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

10.       Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни туристически обекти;

11.       Дейности и системи за комплексно маркетиране на туристическите продукти и услуги;

12.       Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти;

13.       Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на рибарската област;

14.        Дейности за информация и публичност.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 273 805.52 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лева.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 273 805.52 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Несебър-Месемврия“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 06.02.2023 г. 

Източник: eufunds.bg


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ design: indigodesign