Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.108 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СВОМР НА М

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.108 „Производствени инвестиции в аквакултурите”, мярка 01 „Производствени инвестиции в аквакултурите” от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Самоков.

С процедурата „Производствени инвестиции в аквакултурите” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на стратегическа цел 1 “Повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектор аквакултури на територията на МИРГ Самоков, при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите, основано на знания и нови технологии” от стратегията на МИРГ Самоков към приоритет на стратегията 1 „Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от аквакултури“. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи стопанства за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Производствени инвестиции в аквакултурите”, се очаква: подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси; по-високо равнище на опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.

Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 240 000 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 195 583 лева.

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по процедурата.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Производствени инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал за възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури.

2. Диверсификация на отглежданите видове.

3. Модернизация на стопанствата за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в обекта.

4. Подобряване на условията за отглеждане на аквакултурите, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях

5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите.

6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури.

7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на стопанствата за аквакултури върху източника на водоснабдяване, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода, както и намаляване на използваните химикали, антибиотици и други лекарствени продукти, водещо до подобряване на качеството на отработените води или въвеждане на щадящи околната среда технологии, включително разработване на мултитрофични системи за аквакултури.

8. Насърчаване на инвестиции, в които аквакултурите се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода.

9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаване на преминаването на обектите за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта).

10. Диверсификация на доходите на стопанствата за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм и дейности свързани с екологични и образователни услуги в областта на аквакултурите.

11. Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на ресурсите.

12. Прилагане на нови, устойчиви производствени методи, разработване или въвеждане на пазара на нови или значително подобрени продукти, нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или подобрени процеси и системи за управление и организация.

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 28.10.2022 г.

 

Източник: Програма за морско дело и рибарство


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.108 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СВОМР НА М design: indigodesign