Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.119 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО Т

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”, мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Самоков.

С процедурата „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” се цели да се развие конкурентоспособността на местната икономика. Подкрепата за инвестиционни дейности ще спомогне за създаването на допълнителна заетост, насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката ще допринесе за стратегическа цел 2: „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“ към Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“.

Прилагането на мярката е насочено към подпомагане развитието на различни видове икономически дейности като ресторанти, пазари, магазини и други дейности, и услуги в свободното време с цел стимулиране продажбата и консумацията на риба, и разнообразяване дейностите на територията на МИРГ Самоков.

Чрез реализацията на дейностите, предвидени в мярка „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” ще се подпомогнат и насърчат инвестициите в дейности, които ще допринесат за: разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор Рибарство, диверсификацията на рибарската територия в рамките дейности като туризъм, култура и услуги, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 179 097,76 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 15 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 100 000 лева.

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проекти по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, действащи на територията на МИРГ Самоков (с изключение на к.к. Боровец). Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по процедурата.

Безвъзмездна финансова помощ по процедурата се предоставя за следните дейности:

1. Развитие на туризма, включително риболовен (изграждане и обновяване на туристически обекти) и развитие на туристически услуги, свързани със сектор Рибарство;

2. Развитие на стопански дейности/услуги - ресторанти, пазари, магазини, тържища и др., в които могат да се предлагат и продукти от сектор Рибарство;

3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 28.10.2022 г.

 

Източник: Оперативна програма за морско дело и рибарство


  ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.119 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО Т design: indigodesign