Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия на 08.08.2022 г. Тя е една от първите програми на страната ни за новия програмен период, одобрени от ЕК. Бюджетът на Програмата е в размер на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и развитие на обществото.

За подобряване на качеството на образованието се предвижда широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, повишаване на дигиталните компетенции и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите, както и подкрепа за талантливи ученици и създаване на култура за иновации. Очаква се да бъдат обхванати повече от 367 хил. деца и ученици, както и над 80 хил. деца, ученици и родители от маргинализирани групи като роми.

Ще се инвестира, също така, в модернизиране на системите за професионалното образование и обучение и висшето образование, с акцент върху засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара на труда. Предвидената подкрепа ще даде възможност на около 14 хил. ученици и студенти да навлязат активно на пазара на труда. Очаква се около 380 професионални училища да се включат в модернизацията на системата на професионалното образование и обучение. Подкрепата за модернизиране на програмите във висшето образование и кариерното ориентиране на студентите ще осигури висококвалифицирани кадри както за пазара на труда, така и за научноизследователската екосистема.

Програмата ще подпомогне развитието на академичния състав във висшите училища и изследователски организации, включително чрез подобряване на условията за докторски програми, свързани с нуждите на пазара на труда.

Източник: Eufunds.bg


  ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ МЕРКИ НА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИ И МСП
Иновация Норвегия, програмен оператор по програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, обяви малка...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.108 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СВОМР НА М
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „ Морско дело и рибарство“...

Популяризиране производството на вина по Националната програма за лозаро-винарския сектор
Популяризирането на системата за качество при производството на вина със Защитено географско...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.119 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО Т
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „ Морско дело и рибарство“...

УС на ДФЗ увеличи помощта de minimis за тютюнопроизводители на 564 000 лева
  Управителният съвет на Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за...

netService Начало /  / ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г. design: indigodesign