Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

62 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 62 000 000 лв.

В изпълнение на проектите по процедурата се очаква увеличаване на площите, които са новозалесени, както и подобрение на структурата и функциите на горски природни местообитания. Основните допустими дейности включват:

- Премахване на неблагоприятни влияния или практики, възпрепятстващи естественото възобновяване на горите;

- Подобряване на състава и структурата на горските местообитания чрез прилагане на лесовъдски мероприятия;

- Подобряване на функциите и свързаността на горските природни местообитания и защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез създаване и възстановяване на „зелена инфраструктура“

- Събиране, обработка и съхранение на горски репродуктивни материали в т.ч. от целевите видове и природни местообитания в съответните Натура 2000 зони;

- Производство, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал от горско-дървесни видове, включително с местен генетичен произход.

- Залесяване с дървесни видове, съобразени с Класификационната схема за типовете горски месторастения и увеличаване площта на горските местообитания.

Мерките ще имат индиректен принос и за съхраняването на естественото биоразнообразие, повишаване адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата и повишаване потенциала им за усвояване на емисии на парникови газове.

По процедурата е предвиден следният максимален размер на БФП за конкретен проект:

  • Северозападно държавно предприятие – 9 998 197,00 лв.;
  • Северноцентрално държавно предприятие – 9 999 944,00 лв.;
  • Североизточно държавно предприятие – 11 256 485,00 лв.;
  • Югозападно държавно предприятие – 12 474 131,00 лв.;
  • Южноцентрално държавно предприятие – 8 271 243,00 лв.;
  • Югоизточно държавно предприятие – 10 000 000,00 лв.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения на 31.10.2022 г.

 

Източник: ОП Околна среда, eufunds.bg


  Зелен преход и зелени модели на работа
  „ Зеленият“ преход  ще предизвика много сериозни и дълбоки промени в...

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на ПРЧР
Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3...

Четири нови процедури от НПВУ за земеделието
Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири...

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021
Втората  покана за набиране на проектни предложения по програма „ ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“...

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

netService Начало /  / 62 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г. design: indigodesign