Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

62 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 62 000 000 лв.

В изпълнение на проектите по процедурата се очаква увеличаване на площите, които са новозалесени, както и подобрение на структурата и функциите на горски природни местообитания. Основните допустими дейности включват:

- Премахване на неблагоприятни влияния или практики, възпрепятстващи естественото възобновяване на горите;

- Подобряване на състава и структурата на горските местообитания чрез прилагане на лесовъдски мероприятия;

- Подобряване на функциите и свързаността на горските природни местообитания и защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез създаване и възстановяване на „зелена инфраструктура“

- Събиране, обработка и съхранение на горски репродуктивни материали в т.ч. от целевите видове и природни местообитания в съответните Натура 2000 зони;

- Производство, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал от горско-дървесни видове, включително с местен генетичен произход.

- Залесяване с дървесни видове, съобразени с Класификационната схема за типовете горски месторастения и увеличаване площта на горските местообитания.

Мерките ще имат индиректен принос и за съхраняването на естественото биоразнообразие, повишаване адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата и повишаване потенциала им за усвояване на емисии на парникови газове.

По процедурата е предвиден следният максимален размер на БФП за конкретен проект:

  • Северозападно държавно предприятие – 9 998 197,00 лв.;
  • Северноцентрално държавно предприятие – 9 999 944,00 лв.;
  • Североизточно държавно предприятие – 11 256 485,00 лв.;
  • Югозападно държавно предприятие – 12 474 131,00 лв.;
  • Южноцентрално държавно предприятие – 8 271 243,00 лв.;
  • Югоизточно държавно предприятие – 10 000 000,00 лв.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения на 31.10.2022 г.

 

Източник: ОП Околна среда, eufunds.bg


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / 62 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г. design: indigodesign