Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

НАД 13 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ЗАЩИТА НА ПОНТО-САРМАТСКИТЕ СТЕПИ В БЪЛГАРИЯ

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 13 430 000,00 лв. Конкретен бенефициент е Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна.

Целта на предоставяната подкрепа е да се осигури опазването на приоритетно местообитание „Понто–сарматски степи“, чрез закупуване имоти на физически и юридически лица в защитена зона „Комплекс Калиакра“. Процедурата е изцяло насочена към изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 и ще допринесе и за изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз по дело C‑141/14 срещу България.

Планираните дейности в защитената зона ще допринесат за опазване на приоритетен тип природно местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ и възстановяването му като площ, структура и функции до постигане на благоприятно природозащитно състояние.

Застрашеното местообитание е разпространено по Черноморското крайбрежие на България и във вътрешността на Добруджа и заема ограничена площ от 7 712,58 ха и е дом на ценни видове растения като ирис, пролетен и волжски горицвет, теснолист божур. През годините то е било подложено на различни дълготрайни негативни антропогенни въздействия. Местообитанието е от изключителна важност за опазване на находища на множество редки, застрашени и защитени видове висши растения. Извършването на антропогенни дейности като разораване, залесяване, създаване на трайни насаждения и строителство създава опасност от увреждане и унищожаване на местообитание 62C0*. По тази причина, със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите са въведени забрани за извършване на посочените дейности в имоти, в които е разпространено природното местообитание.

 

Източник: eufunds.bg


  ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес
  Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „ Преработваща...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г.
Програма „ Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия...

ДФЗ отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника
Земеделските стопани могат да кандидатстват от 24 август 2022 г. до 16 септември 2022 г. за...

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.
Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.
Програма „ Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от...

netService Начало /  / НАД 13 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ЗАЩИТА НА ПОНТО-САРМАТСКИТЕ СТЕПИ В БЪЛГАРИЯ design: indigodesign