Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

НАД 13 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ЗАЩИТА НА ПОНТО-САРМАТСКИТЕ СТЕПИ В БЪЛГАРИЯ

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 13 430 000,00 лв. Конкретен бенефициент е Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна.

Целта на предоставяната подкрепа е да се осигури опазването на приоритетно местообитание „Понто–сарматски степи“, чрез закупуване имоти на физически и юридически лица в защитена зона „Комплекс Калиакра“. Процедурата е изцяло насочена към изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 и ще допринесе и за изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз по дело C‑141/14 срещу България.

Планираните дейности в защитената зона ще допринесат за опазване на приоритетен тип природно местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ и възстановяването му като площ, структура и функции до постигане на благоприятно природозащитно състояние.

Застрашеното местообитание е разпространено по Черноморското крайбрежие на България и във вътрешността на Добруджа и заема ограничена площ от 7 712,58 ха и е дом на ценни видове растения като ирис, пролетен и волжски горицвет, теснолист божур. През годините то е било подложено на различни дълготрайни негативни антропогенни въздействия. Местообитанието е от изключителна важност за опазване на находища на множество редки, застрашени и защитени видове висши растения. Извършването на антропогенни дейности като разораване, залесяване, създаване на трайни насаждения и строителство създава опасност от увреждане и унищожаване на местообитание 62C0*. По тази причина, със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите са въведени забрани за извършване на посочените дейности в имоти, в които е разпространено природното местообитание.

 

Източник: eufunds.bg


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / НАД 13 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ЗАЩИТА НА ПОНТО-САРМАТСКИТЕ СТЕПИ В БЪЛГАРИЯ design: indigodesign