Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО MАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА “СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА”

Днес, 08 юли 2022г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема “Създаване на работни места”.

Малката грантова схема ще подкрепи иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в целевите райони. Настоящата малка грантова схема е насочена изключително към следните 10 (десет) предварително избрани общини в България:

Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.

Финансирането е насочено към тестване и насърчаване на иновативни подходи за развитие на местната заетост, за предоставяне на по-достъпна информация за свободни работни места, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави работни практики, за организиране на събития, които обединяват работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение. Ще бъде предоставена подкрепа също и за изпълнението на мерки, включени в стратегиите за местно развитие, разработени от 10-те общини в рамките на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”.

Общ бюджет, предвиден за процедурата: 3 523 000 (три милиона петстотин двадесет и три хиляди) евро

Размерът на финансирането е от 5 000 евро до 200 000 евро, като минималният и максималният размер могат да имат допълнителни ограничения, в зависимост от избраните категории дейности, включени в проектните предложения.

Размерът на безвъзмездната помощ може да бъде до 100% от общите допустими разходи по проекта.

Изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи не по-късно от 30.04.2024 г.

Допустими кандидати (бенефициенти) и партньори

Допустими кандидати

Всички публични или частни организации, стопански или нестопански и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България. Официалната регистрация на кандидата може да бъде на място, различно от избраните общини, но той трябва да поеме ангажимент за развиване на дейност и създаване на работни места в общините Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.

Всеки кандидат може да кандидатства с до две различни проектни предложения.

Допустими партньори от България

Всички публични или частни организации, стопански или нестопански, както и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България.

ВАЖНО! Партньорствата между частни и публични организации (от съответната община) са силно препоръчителни. Те ще получат повече точки при оценката на проектното предложение въз основа на качеството, участието и нивото на приноса за постигане на резултатите от проекта. За оценка на партньорството е необходимо подписано Споразумение за партньорство или Писмо за намерение, в което се описват подробно участието, приносът и ангажираността на партньора за постигане на резултатите от проекта и което се представя заедно с Формуляра за кандидатстване.

Няма ограничение за броя на проектните предложения, в които местната общинска администрация и местните административни звена на съответната държавна администрация могат да участват като партньори.

Всички останали организации може да бъдат партньори в до три проектни предложения.

Други допустими партньори

Всички публични или частни юридически лица, стопански или нестопански, както и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в държавите донори, държавите бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициент, или всяка международна организация или орган или агенция от такава страна, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на даден проект, се считат за допустими партньори по проекта, съгласно член 7.2.2 от Регламента за прилагане на ФМ на ЕИП.

ВАЖНО!

  • Кандидати/партньори, извършващи дейност в сектор рибарство и аквакултури,
  • Кандидати/партньори, извършващи дейност в сектор преработка и търговия със селскостопански продукти (в следните случаи: когато размерът на помощта е фиксиран върху цените или количествата на тези продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия; когато помощта е обусловена от частично или цялостно прехвърляне на първичните производители),
  • Кандидати/партньори, извършващи първично производство на селскостопански продукти,

са допустими само ако извършват дейност и в други сектори, освен горепосочените.

Кандидатите/партньорите следва за посочат във Формуляра за кандидатстване кода на икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). В случай че основната дейност на кандидатите/партньорите е в сектор рибарство и аквакултури, сектор преработка и търговия със селскостопански продукти или първично производство на селскостопански продукти, те следва да докажат, че имат и вторична дейност, която не е свързана с основната.

По отношение на допустимите сектори или дейности, кандидатът/партньорът следва да гарантира чрез подходящи методи, като разделяне на дейности или разграничаване на разходите, че дейностите в секторите, изключени от обхвата на тази покана, не се възползват от помощ de minimis, предоставена по настоящата процедура.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20.09.2022 г. до 17:30 часа.

 

 

Източник: eeagrants.bg


  МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ НПВУ
Стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „ Инвестиции в...

120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО MАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА “СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА” design: indigodesign