Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-6.005 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, като

ОТКРИВА процедура BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.

С процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ се цели чрез изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за състоянието на морската среда в съответствие с Морската стратегия на Република България, включително и мерките за постигане или поддържане на нейното добро екологично състояние, да се гарантира запазването на биоразнообразието в морската среда, като изпълнението на същите ще допринесат за постигане на целите на „синия растеж“.

Прилагането на мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ ще бъде създадена добра база от научни знания за ефективно управление на антропогенните дейности и работа за постигане на добро състояние на морската среда и ще бъде даден принос за подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Проектите по процедура BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието и акваторията на Черно море.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 557 814,08 лв., от които 418 360,56 лв.са от ЕФМДР и 139 453,52 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 50 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 600 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100%от общите допустими разходи за дейности, от които 75% са осигурени от ЕФМДР и 25% от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

- научни организации, признати в Р. България.

- публични организации в сферата на оценка на риска по хранителната верига в земеделието.

Допустимите дейности са предствени в т.13.1 от Условията за кандидатстване и включват:

- изследване на морското дъно;

- изследване на морската среда;

- научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 08.10.2022 г.

 

Източник: eufunds.bg


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-6.005 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“ design: indigodesign