Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.114 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като  

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до водата, като пътеки, паркинги за коли и ремаркета в съответствие с норми за опазване на околната среда;
 • Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край водоемите, регулирани места за пикник, места за изхвърляне на отпадъци;
 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за безопасност при влизане и излизане от водата;
 • Изграждане на база за спортен риболов – зониране на пространства на язовирите и дребна инфраструктура;
 • Обособяване на естествени места за плуване и плажуване около водоемите;
 • Изграждане на места за къмпинг в рибарската територия на МИРГ ВЗР;
 • Планиране и маркетиране на общи за РТ риболовни маршрути;
 • Развиване на туристически атракциони чрез ефективно използване на природните ресурси и конкретно свързани с риболов (закупуване/изграждане на дребномащабни съоръжения, оборудване на бази и пространства);
 • Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в РТ (електронна, уеб базирана);
 • Изграждане на информационна инфраструктура – инфо точки, указателни табели, маршрути;
 • Услуги за ремонт на лодки и други приспособления за риболовен туризъм, включително оборудване с необходимите средства за ремонтните дейности;
 • Изграждане и/или преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на видове риба и аквакултура, характерни за РТ, „работилници” за преработка и кулинарни умения.

Реализацията на дейностите по проектите ще повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  845 905  лв.

            Минималният размер на   безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 3911.60 лева.

            Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в частен интерес не може да бъде  по-малък  от 1955.83 лв.

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в обществен интерес не може да бъде по-голям от 195 580 лева.

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в частен интерес не може да бъде по-голям от 73 343.63 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Общини: Батак, Девин, Доспат.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022 г.

 

Източник: eufunds.bg


  ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

ПРОЦЕДУРИ ЗА БЛИЗО 2 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.
Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „ Развитие...

Индикативният график до края на юни за Кампания 2022
Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индикативния график за плащанията към...

Нови възможности по ПРЧР в новия програмен период 2021-2027 г.
Общо 296 проектни предложения са одобрени по мерки на Програма „ Развитие на човешките...

От 8 март започват приемите по извънредната мярка 22 от ПРСР заради войната в Украйна
На 8 март 2023 г. започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.114 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ design: indigodesign