Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.114 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като  

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до водата, като пътеки, паркинги за коли и ремаркета в съответствие с норми за опазване на околната среда;
 • Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край водоемите, регулирани места за пикник, места за изхвърляне на отпадъци;
 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за безопасност при влизане и излизане от водата;
 • Изграждане на база за спортен риболов – зониране на пространства на язовирите и дребна инфраструктура;
 • Обособяване на естествени места за плуване и плажуване около водоемите;
 • Изграждане на места за къмпинг в рибарската територия на МИРГ ВЗР;
 • Планиране и маркетиране на общи за РТ риболовни маршрути;
 • Развиване на туристически атракциони чрез ефективно използване на природните ресурси и конкретно свързани с риболов (закупуване/изграждане на дребномащабни съоръжения, оборудване на бази и пространства);
 • Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в РТ (електронна, уеб базирана);
 • Изграждане на информационна инфраструктура – инфо точки, указателни табели, маршрути;
 • Услуги за ремонт на лодки и други приспособления за риболовен туризъм, включително оборудване с необходимите средства за ремонтните дейности;
 • Изграждане и/или преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на видове риба и аквакултура, характерни за РТ, „работилници” за преработка и кулинарни умения.

Реализацията на дейностите по проектите ще повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  845 905  лв.

            Минималният размер на   безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 3911.60 лева.

            Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в частен интерес не може да бъде  по-малък  от 1955.83 лв.

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в обществен интерес не може да бъде по-голям от 195 580 лева.

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в частен интерес не може да бъде по-голям от 73 343.63 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Общини: Батак, Девин, Доспат.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022 г.

 

Източник: eufunds.bg


  ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес
  Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „ Преработваща...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г.
Програма „ Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия...

ДФЗ отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника
Земеделските стопани могат да кандидатстват от 24 август 2022 г. до 16 септември 2022 г. за...

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.
Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.
Програма „ Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.114 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ design: indigodesign