Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.113 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие СВОМР на МИРГ “Поморие”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113  на Местна инициативна група (МИРГ) „Поморие“, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие” има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда, чрез:

1. Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата.

2. Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по – лесната адаптация на рибарския район към задълженията, обвързани с изменението на климата.

3. Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията.

4. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113 МИРГ „Поморие“, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 230 000.00 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 25 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 150 000 лева.

Максимален процент на съфинансиране – е до 100 на сто, от които 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Поморие“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, чл. 65, т. 2.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

1.   Общините на територията на МИРГ „Поморие“;

2. Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. Представители на сектор „Рибарство“ на територията на МИРГ “Поморие”, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултури, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

4. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

  1. Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони;
  2. Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.;
  3. Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района;
  4. Услуги по почистване и борба със замърсяването;
  5. Защита на околната среда в рибарския райони с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;
  6. Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности;
  7. Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие” и извършване на спасителни операции;
  8. Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието;
  9.  Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;

            С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020, и задължението всички допустими дейности в едно одобрено проектно предложение да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 г., както и спазване на необходимите законоустановени срокове за възлагане на разходи включени в проектни предложения, имащи характер на строително-монтажни дейности, в рамките на втория срок за кандидатстване по настоящата мярка, няма да се финансират проекти включващи тези разходи.

 

 

Източник: eufunds.bg


  ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.113 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИ design: indigodesign