Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.024 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.024 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ЛОДКОСТОЯНКИ“ мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

Целта на настоящата процедура е да осигури възможност за изграждане на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съществуващи лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и в акваторията на Черно море и р. Дунав.

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 898 071,47 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 73,26% финансирана от ЕФМДР и

26,74% съфинансирана от националния бюджет.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 1 000 000 лева, а минималния размер на БФП е 80 000 лева.

Максимален процент на съфинансиране е до 100 % за публични организации и до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Максимален срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 ноември 2023 г.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и публично-правни организации.

Потенциалните бенефициери могат да кандидатстват по настоящата процедура само с едно проектно предложение.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности в съответствие с чл. 43, параграф 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014, свързани с:

1. Изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки.

2. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните улови на сушата.

3. Подобряване на енергийната ефективност.

4. Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

5. Подобряване на безопасността и условията на труд.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 11.08.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 

Източник: eufunds.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.09.2022 г.

 


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.024 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И design: indigodesign