Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.094 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛ

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ ще подпомогне постигането на специфична цел на стратегията за ВОМР: “2.1.Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот и използване/оползотворяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал“.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да бъде по-малък от 20 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 391 166 лева.

Финансовата помощ е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са: община Варна, община Белослaв и община Аксаково; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности, свързани с културния живот, на територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, със седалище и aдрес на управление територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съоръжения и прилежащите към тях територии, свързани със сектор Рибарство, опазване на околната среда и образование.

2. Изграждане и/или обновяване на площи и обекти, за широко обществено ползване свързани с местната и/или рибарската общност.

3. Инвестиции в довеждаща инфраструктура свързана с обекти, свързани със сектор Рибарство, опазване на околната среда и образование.

4. Мероприятия, свързани с популяризирането на сектор Рибарство, опазване на околната среда  и „Синия растеж“.

5. Дейности насочени към запазване, поддържане и представяне на културно-историческото, природното и морското наследство.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 11.07.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.08.2022 г.

 

Източник: eufunds

 


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.094 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛ design: indigodesign