Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.020 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР „МАЛКИ ПРО

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”.

Чрез процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

ПМДР ще подпомага съответните инвестиции, целящи по-специално:

   • модернизиране на съществуващите стопанства;
   • подобряване на производствените характеристики на стопанството, които не водят до увеличаване на капацитета на производството;
   • подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
   • закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
   • намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
   • въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса).

 

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство  предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС и не представляват държавна помощ. 

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания.

 

Процедурата чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 665 860,67 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лв.

           

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България. Максималният процент съфинансиране е до 50%. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, е 30%.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

Допустимите дейности са посочени в  т.13.1 от Условията за кандидатстване.

 Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

   • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
   • Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
   • Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, подобряването на условията на труд и безопасност за работещите;
   • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
   • Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.

 

Проектните предложения подлежат на оценка въз основа на одобрени от Комитета за наблюдение на ПМДР критерии за подбор, които са включени в т. 22 от Условията за кандидатстване.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи, по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 29.08.2022 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg

Първи краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 19.07.2022 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 19.09.2022 г.

 

Източник: eufunds.bg


  ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.020 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР „МАЛКИ ПРО design: indigodesign