Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-7.005 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани:

  • Дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“ – РА – междинно звено по ПМДР;
  • Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен фонд „Земеделие“ – Сертифициращ орган на ПМДР;
  • Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
  • Дирекция „Вътрешен одит“ към Министерство на земеделието.

в качеството им на коректни бенефициенти, да представят проекти предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-7.005 „Техническа помощ“ от ПМДР.

Основните цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са следните:

  • Да осигури дейностите по изпълнение, мониторинг и контрол на ПМДР;
  • Да повиши административния капацитет на органите, ангажирани с прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР за ефективно и ефикасно управление на Програмата;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Индикативния бюджет по тази процедура е: 1 082 311 лв.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване и приложенията към тях) са публикувани на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg и в ИСУН 2020.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 01.12.2022 г.

 

Източник: eufunds.bg


  Зелен преход и зелени модели на работа
  „ Зеленият“ преход  ще предизвика много сериозни и дълбоки промени в...

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на ПРЧР
Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3...

Четири нови процедури от НПВУ за земеделието
Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири...

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021
Втората  покана за набиране на проектни предложения по програма „ ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“...

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-7.005 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ design: indigodesign