Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програмата за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограмата за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.107 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна - Балчик

Прилагането на мярката цели да допринесе за насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в сектора Рибарство и аквакултури, чрез инвестициите в подкрепящи дейности на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.

Мярката си поставя следните специфични цели:

1. Насърчаване на растежа и разнообразяване към дейности извън сектор „Рибарство и аквакултури“ за предприятия от сектора;

2. Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и повишаване на доходите;

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм и свързаните с него услуги.

 Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.107 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 700 075, 38 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лв.

     Проектите по мярката следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Шабла–Каварна-Балчик, която покрива територията в административните граници на общините Шабла, Каварна и Балчик.

Финансовата помощ е в размер на: до 50 % от общите допустими разходи по проект, от които  85 %  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 % от държавния  бюджет  на  Република  България.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, които: имат регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и осъществяват основна стопанска дейност в сектор рибарство и/или аквакултури.

 Всички юридически субекти, кандидати по настоящата мярка, следва да бъдат със седалище на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Всички дейности по настоящата мярка, следва да се изпълняват на територията на рибарската област, която включва общините Шабла, Каварна и Балчик.

 Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подпомагане на инвестиции в дейности извън сектор „Рибарство“, които са насочени към:

•           Развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

•           Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

•           Развитие на услуги във всички сектори;

•           Образователни дейности в областта на рибарството и аквакултурите

•           Развитие на екологични услуги в областта на рибарството и аквакултурите.

•           Производствени дейности.

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 11.07.2022 г.

 

Източник:ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

 


  От 26 май производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis
От 26 май 2022 г. производителите на сладководна риба могат да кандидатстват в областните дирекции...

НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ ДИГИТАЛИЗИРА СКРИТИТЕ СИ СЪКРОВИЩА
Богатото и разнообразно културно наследство и скритите съкровища от архива на Народен театър...

ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 2 044...

Започна прием по мярка 4.3 за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения с кандидат по процедур
На 18.05.2022 г. стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор №...

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБ design: indigodesign