Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБ

Дирекция „Морско дело и рибарство“ 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.107 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна - Балчик

Прилагането на мярката цели да допринесе за насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в сектора Рибарство и аквакултури, чрез инвестициите в подкрепящи дейности на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.

Мярката си поставя следните специфични цели:

1. Насърчаване на растежа и разнообразяване към дейности извън сектор „Рибарство и аквакултури“ за предприятия от сектора;

2. Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и повишаване на доходите;

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм и свързаните с него услуги.

 Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.107 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 700 075, 38 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лв.

     Проектите по мярката следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Шабла–Каварна-Балчик, която покрива територията в административните граници на общините Шабла, Каварна и Балчик.

Финансовата помощ е в размер на: до 50 % от общите допустими разходи по проект, от които  85 %  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 % от държавния  бюджет  на  Република  България.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, които: имат регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и осъществяват основна стопанска дейност в сектор рибарство и/или аквакултури.

 Всички юридически субекти, кандидати по настоящата мярка, следва да бъдат със седалище на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Всички дейности по настоящата мярка, следва да се изпълняват на територията на рибарската област, която включва общините Шабла, Каварна и Балчик.

 Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подпомагане на инвестиции в дейности извън сектор „Рибарство“, които са насочени към:

•           Развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

•           Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

•           Развитие на услуги във всички сектори;

•           Образователни дейности в областта на рибарството и аквакултурите

•           Развитие на екологични услуги в областта на рибарството и аквакултурите.

•           Производствени дейности.

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 11.07.2022 г.

 

Източник:ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

 


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБ design: indigodesign