Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Започна приемът по подмярка 6.3 за малки стопанства

Стартира приемът по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез подмярката се цели:

 1. Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 2. Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 3. Подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Допустими кандидати към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 1. Са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 2. Имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително.
 3. Са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 4. Са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 5. Са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 6. Размерът на стопанството на кандидата се определя кумулативно с размера на стопанството на съпруг/съпруга

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лв.).

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро (9 779 лв.) - когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 02.03.2022 г. 

 

 


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / Започна приемът по подмярка 6.3 за малки стопанства design: indigodesign