Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. 4. подобряване опазването на околната среда;
  5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или;

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или;

г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или;

д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или;

е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или;

ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или;

з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или;

и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или;

й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 25.02.2022 г. 


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти design: indigodesign