Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Нови процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. обявява нови процедури за кандидатстване с проектни предложения за безвъзмездно финансиране.

По процедура BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата” ще се финансират дейности по:

 • разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултури, включително избор на място;
 • решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за отглеждане и развъждане като обект на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното отглеждане на ценни видове аквакултури;
 • подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на аквакултури;
 • въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия момент за интензивно отглеждане като обект за аквакултури;
 • опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към опазване на водната околна среда;
 • създаване/развитие на научно-изследователска инфраструктура, която предлага услуги в подкрепа на иновациите и е насочена към прилагането на иновации в практиката;
 • изграждане/развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и развойна дейност към научните организации в областта на рибарството и други.

Допустими кандидати са:

 • Научни организации в областта на рибарството – акредитираните висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) или факултети и други звена, съгласно чл. 25, ал. 1,2 и 3 от ЗВО, институтите на Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА), научни звена към предприятия, научни центрове към обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове;
 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Рибарство“, съвместно с научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача;
 • Организации на производители на аквакултури и асоциации на организации на производители, съвместно със свои членове и научна/и организация/ии или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача
 • Изброените по-горе кандидати, съвместно с аналогични структури от други страни.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% и за един проект не може да надвишава 350 000 лв.

Краен срок за кандидатстване – 01.04.2019 г.

По процедура BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара” ще се финансират следните дейности:

 • по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара;
 • за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане;
 • за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания;
 • за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината и други.

Допустими кандидати са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на до 75% и за един проект не може да надвишава 89 166.29  лв.

Краен срок за кандидатстване – 04.02.2019 г.

Източник: http:// www.eufunds.bg


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / Нови процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. design: indigodesign