Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Нови процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. обявява нови процедури за кандидатстване с проектни предложения за безвъзмездно финансиране.

По процедура BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата” ще се финансират дейности по:

 • разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултури, включително избор на място;
 • решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за отглеждане и развъждане като обект на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното отглеждане на ценни видове аквакултури;
 • подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на аквакултури;
 • въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия момент за интензивно отглеждане като обект за аквакултури;
 • опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към опазване на водната околна среда;
 • създаване/развитие на научно-изследователска инфраструктура, която предлага услуги в подкрепа на иновациите и е насочена към прилагането на иновации в практиката;
 • изграждане/развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и развойна дейност към научните организации в областта на рибарството и други.

Допустими кандидати са:

 • Научни организации в областта на рибарството – акредитираните висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) или факултети и други звена, съгласно чл. 25, ал. 1,2 и 3 от ЗВО, институтите на Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА), научни звена към предприятия, научни центрове към обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове;
 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Рибарство“, съвместно с научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача;
 • Организации на производители на аквакултури и асоциации на организации на производители, съвместно със свои членове и научна/и организация/ии или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача
 • Изброените по-горе кандидати, съвместно с аналогични структури от други страни.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% и за един проект не може да надвишава 350 000 лв.

Краен срок за кандидатстване – 01.04.2019 г.

По процедура BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара” ще се финансират следните дейности:

 • по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара;
 • за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане;
 • за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания;
 • за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината и други.

Допустими кандидати са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на до 75% и за един проект не може да надвишава 89 166.29  лв.

Краен срок за кандидатстване – 04.02.2019 г.

Източник: http:// www.eufunds.bg


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Нови процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. design: indigodesign