Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове обучения

Най-актуални страници обучения

 • Започват обученията на членовете на секционните комисии

 • Конферентна зала Царево  » ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Умения

  Процедурата цели да повиши адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса, с цел увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места. Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

  Допустими кандидати:

  • Работодатели. Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

  Допустими партньори:

  • Работодатели.

  ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

  • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работната място;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение;
  • Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

  ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

  • Разходи за специфични обучения (максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за едно лице – не повече от 2 500 лв.)
  • Разходи за обучения по професионална квалификация;
  • Разходи за обучения по ключови компетентности;
  • Разходи за стипендии на обучаващите се лица, преди да бъдат наети при работодател, в размер на 10лв./уч.ден в населеното място и 15 лв./уч.ден извън населеното място;
  • Разходи за всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност, за безработни и/или неактивни лица, завършили успешно обучението и включени в несубсидирана заетост;
  • Разходи за възнаграждение до 100 лв./месец и разходи за дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост за периода на обучение на лицата.

  ЗА КОМПОНЕНТ 1:

  • Интензитетът на помощта не надхвърля 50% от допустимите разходи по проекта.
  • Процентът на финансиране може да се увеличи с 10%, но не повече от 70%, както следва:
  • с 10% ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
  • с 10% ако помощта се предоставя на средни предприятия и с 20% ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.

   Размерът на безвъзмездната финансова помощ е:

  Минимален размер на помощта

  Максимален размер на помощта

  15 000 лева

  3 911 660 лева

  ЗА КОМПОНЕНТ 2:

  • За проекти, предвиждащи изпълнението на дейности по специфични за конкретното работно място обучения се определя следният интензитет на помощта:
  • за микро и малки предприятия – 90%;
  • за средни предприятия – 80%;
  • за големи предприятия – 70%.
  • За проекти, предвиждащи изпълнението само на обучения, свързани с придобиване и повишаване на професионална квалификация или обучения за придобиване на ключови компетентности се определя следният интензитет на помощта:
  • за микро, малки, средни и големи предприятия – 100%;
  • Размерът на безвъзмездната финансова помощ е:

  Минимален размер на помощта

  Максимален размер на помощта

  15 000 лева

  391 166 лева