Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Развитие на човешките ресурсиПрограма за морско дело и рибарство 2014-2020Региони в растежОколна средаТранспорт и транспортна инфраструктураДобро управлениеНаука и образование за интелигентен растежenglish versionbulgarian version
 

Набират се проекти по "Красива България"

Общини и институци могат да кандидатстват до 28 януари 2013 г

Проект „Красива България” при Министерство на труда и социалната политика открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2013 г., която ще продължи до 28.01.2013 г. включително.

 

Мерките, по които може да се кандидатства са: 
1. „Подобряване на градската среда”
Допустими кандидати:
Общини и областни администрации, държавни институции и контролни органи, както и вписани от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

 

Допустими проекти: СРР/СМР/КРР на сгради и съоръжения или самостоятелни обекти в тях, които по Приложение №2 към Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ са за: административно обслужване; обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение; обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения; граждански ритуали, общежития, почивни домове; трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и за провеждане на спортни, културни и други мероприятия. По Мярка 01 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на изброените обекти и обекти със статут на недвижими културни ценности, по смисъла на Закона за културното наследство, мемориални и открити обекти за спортни и културни дейности.

 

2. „Подобряване на социалната инфраструктура”

 

Допустими кандидати: Общини и областни администрации, държавни институции и контролни органи, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. По тази мярка могат да кандидатстват и регистрирани по ЗЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел и неправителствени граждански организации, но само в партньорство със съответната община, която е собственик на оферирания обект.

 

Допустими проекти: СРР/СМР/КРР на сгради или самостоятелни обекти в тях, които, съгласно номенклатурата на Приложение №2 към Наредба №1 НВС на МРРБ, са за: образование и наука (детски градини, училища и обслужващи звена по Закона за народната просвета, висши училища по Закона за висшето образование, сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките); обществено обслужване в областта на здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); обществено обслужване в областта на социалните услуги, които не са от резидентен тип (дневни центрове, звена „Майка и бебе” и центрове за обществена подкрепа). По Мярка 02 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на изброените обекти.

 

3. „Социални услуги от резидентен тип” 

 

Допустими кандидати: Общини, които са собственици на оферираните обекти, и регистрирани по ЗЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в областта на социалните дейности, но само в партньорство със съответната община, която е собственик на оферирания обект.

 

Допустими проекти: СРР/СМР в съществуващи сгради (или самостоятелни обекти в тях) или СМР за ново строителство с цел предоставяне на социални услуги резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют). 

 

4. „Спешно подпомагане на социални домове”

 

Допустими кандидати: Общини и държавни институции, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

 

Допустими проекти: СРР/СМР на сгради, които са действащи социални домове, но само за възрастни хора с увреждания (дом за възрастни хора с умствена изостаналост, дом за възрастни хора с психични разстройства, дом за възрастни хора с физически увреждания, дом за възрастни хора със сетивни нарушения и дом за възрастни хора с деменция) и домове за стари хора. 

 

По тази мярка могат да се финансират и СРР/СМР за обновяване на сгради и промяна предназначението им от социални домове за деца в домове за възрастни хора с увреждания или в домове за стари хора. 

 

Финансовата рамка на кандидатстващите проекти е в зависимост от мярката: 
По мерки 01 и 02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 300 000 лв. с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 50%, а финансирането от ПКБ е най-много 100 000 лв. с ДДС.   

 

По мярка 02-01 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 300 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 160 000 лв. с ДДС.  

 

По мярка 02-02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 600 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 320 000 лв. с ДДС.  

 

Кандидатите по всички мерки нямат ограничение за броя на внесените проекто-предложения.


  Стартират приеми на още мерки и подмерки от ПРСР през 2021 г.
Държавен фонд земеделие оповести, че до края на годината ще стартират още 8 мерки и подмерки от...

Стартират приеми на още мерки и подмерки от ПРСР през 2021 г.
Държавен фонд земеделие оповести, че до края на годината ще стартират още 8 мерки и подмерки от...

Схема за предоставяне на безвъзмездни средства за туроператори и турагенти
На 08.02.2021 г. започна приема на проектни предложения по схемата за предоставяне на безвъзмездна...

Схема за предоставяне на безвъзмездни средства за туроператори и турагенти
На 08.02.2021 г. започна приема на проектни предложения по схемата за предоставяне на безвъзмездна...

НАП плати над 31 млн. лева по програмата за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП
Близо над 30% от фирмите кандидаствали по програмата за „ Подкрепа чрез оборотен капитал за...

netService Начало /  / Набират се проекти по "Красива България" design: indigodesign