Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Набират се проекти по "Красива България"

Общини и институци могат да кандидатстват до 28 януари 2013 г

Проект „Красива България” при Министерство на труда и социалната политика открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2013 г., която ще продължи до 28.01.2013 г. включително.

 

Мерките, по които може да се кандидатства са: 
1. „Подобряване на градската среда”
Допустими кандидати:
Общини и областни администрации, държавни институции и контролни органи, както и вписани от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

 

Допустими проекти: СРР/СМР/КРР на сгради и съоръжения или самостоятелни обекти в тях, които по Приложение №2 към Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ са за: административно обслужване; обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение; обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения; граждански ритуали, общежития, почивни домове; трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и за провеждане на спортни, културни и други мероприятия. По Мярка 01 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на изброените обекти и обекти със статут на недвижими културни ценности, по смисъла на Закона за културното наследство, мемориални и открити обекти за спортни и културни дейности.

 

2. „Подобряване на социалната инфраструктура”

 

Допустими кандидати: Общини и областни администрации, държавни институции и контролни органи, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. По тази мярка могат да кандидатстват и регистрирани по ЗЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел и неправителствени граждански организации, но само в партньорство със съответната община, която е собственик на оферирания обект.

 

Допустими проекти: СРР/СМР/КРР на сгради или самостоятелни обекти в тях, които, съгласно номенклатурата на Приложение №2 към Наредба №1 НВС на МРРБ, са за: образование и наука (детски градини, училища и обслужващи звена по Закона за народната просвета, висши училища по Закона за висшето образование, сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките); обществено обслужване в областта на здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); обществено обслужване в областта на социалните услуги, които не са от резидентен тип (дневни центрове, звена „Майка и бебе” и центрове за обществена подкрепа). По Мярка 02 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на изброените обекти.

 

3. „Социални услуги от резидентен тип” 

 

Допустими кандидати: Общини, които са собственици на оферираните обекти, и регистрирани по ЗЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в областта на социалните дейности, но само в партньорство със съответната община, която е собственик на оферирания обект.

 

Допустими проекти: СРР/СМР в съществуващи сгради (или самостоятелни обекти в тях) или СМР за ново строителство с цел предоставяне на социални услуги резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют). 

 

4. „Спешно подпомагане на социални домове”

 

Допустими кандидати: Общини и държавни институции, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

 

Допустими проекти: СРР/СМР на сгради, които са действащи социални домове, но само за възрастни хора с увреждания (дом за възрастни хора с умствена изостаналост, дом за възрастни хора с психични разстройства, дом за възрастни хора с физически увреждания, дом за възрастни хора със сетивни нарушения и дом за възрастни хора с деменция) и домове за стари хора. 

 

По тази мярка могат да се финансират и СРР/СМР за обновяване на сгради и промяна предназначението им от социални домове за деца в домове за възрастни хора с увреждания или в домове за стари хора. 

 

Финансовата рамка на кандидатстващите проекти е в зависимост от мярката: 
По мерки 01 и 02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 300 000 лв. с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 50%, а финансирането от ПКБ е най-много 100 000 лв. с ДДС.   

 

По мярка 02-01 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 300 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 160 000 лв. с ДДС.  

 

По мярка 02-02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 600 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 320 000 лв. с ДДС.  

 

Кандидатите по всички мерки нямат ограничение за броя на внесените проекто-предложения.


Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ подписа Договор №...

Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
С решение на Комитета за наблюдение на Програма за транснационално сътрудничество „ Дунав...

Мостови кредит срещу субсидия в помощ на земеделските производители
Микрофинансиращата институция „ Джобс“ , част от Финансовата група на Българската банка...

Работодателите могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР
От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „...

Фондовете за градско развитие обявиха покани за набиране на проектни предложения
ДЗЗД „ Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна...