Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Покана за проекти за обучение по предприемачество

Обявена е покана за представяне на предложения за обучение по предприемачество.

Цел

Настоящата покана цели да подкрепи прилагането на принцип I от "Small Business Act" и програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа. "Small Business Act" насърчава иновативната и предприемаческа нагласа сред младите хора чрез включването на предприемачеството като основно умение в учебните планове и осигуряването на правилното му отразяване в учебния процес.

Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.

Допустими кандидати


Приемат се заявления от юридически лица, установени в държави-членки на ЕС, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора, Турция, Албания, Израел и Сърбия.

Кандидатите трябва да развиват дейност в транснационален консорциум с партньорски организации от поне две други държави. Допълнителни условия са:

1. партньорите на водещата организация да отговарят на същите критерии за право на участие като кандидатите; кандидатът трябва да е координатор на проекта,
2. кандидатите да бъдат юридически лица,
3. кандидатите да отговарят на следното определение: субект на публичното или частното право, чиято основна дейност е в областта на обучението по предприемачество. Те могат да включват:

— публичната администрация на всички равнища,
— национални, регионални и местни органи,
— образователните институции (основни и средни училища, професионални училища, университети и т.н.),
— НПО, асоциациите и фондациите, които развиват дейност в съответните области,
— организациите и институциите, предоставящи услуги в областите на образованието и обучението (публични и частни),
— търговско-промишлените палати и други подобни организации,
— бизнес сдруженията и мрежите за подкрепа на бизнеса.

4. дружествата да са учредени и регистрирани съгласно закона. Ако дадена структура или организация не е формално учредена, трябва да бъде посочено физическо лице, което да поеме правна отговорност.

Допустими дейности


Подкрепа ще получат проекти, с една от следните цели :

Обособена позиция 1:

а) създаване на общоевропейски модели за учители в основните и средни училища в подкрепа на развитието на техните умения и методи за прилагане на знанията по предприемачество към различни учебни предмети,
б) разработване, организиране и осъществяване на общоевропейски образователни/обучителни работни семинари за преподаватели по предприемачество във висши учебни заведения.

Обособена позиция 2:

Създаване на европейска онлайн платформа за преподаватели/обучители, която да позволи трансграничния обмен на добри практики, методи и учебни материали в областта на обучението по предприемачество.

Обособена позиция 3:

Разработване и изпитване на обща европейска рамка от инструменти и показатели за оценяване на предприемаческата нагласа, подход и умения, придобити от учащите, взели участие в обучението по предприемачество.

Планираната начална дата на проектите е 1 ноември 2012 г.

Максимална продължителност на действието:

- обособена позиция 1: 36 месеца,
- обособена позиция 2: 24 месеца,
- обособена позиция 3: 18 месеца.

Бюджет:

Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 450 000 евро.

Ориентировъчният брой проекти, които ще получат подкрепа, е между четири и осем в зависимост от мащаба и качеството на получените предложения.

По-конкретно:

- по "Обособена позиция 1" ще бъдат подкрепени не повече от четири проекта,
- по "Обособена позиция 2" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта,
- по "Обособена позиция 3" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта.

Максималният процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи е до 60%. Максималното съфинансиране от ЕС — таван за отделните проекти е:

- за "Обособена позиция 1" до 500 000 евро,
- за "Обособена позиция 2" до 400 000 евро,
- за "Обособена позиция 3" до 250 000 евро.

Краен срок: 16 април 2012 г.


Преработвателите на селскостопански продукти ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до края на тази година
До края на 2017 г. се очаква да бъде обявен приемът на проекти по подмярка 4.2. „ Инвестиции...

Подобряване техническото състояние на общинските язовири с безвъзмездни средства
Главна дирекция „ Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна...

Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика
Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика на ЕС след...

Безвъзмездна помощ за рибарите
Рибарите от крайбрежието на Черно море и на р. Дунав могат да кандидатстват за безвъзмездни...

Одобрен проект на Йотов Консулт по процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"
Проект на Йотов Консулт е сред първите 10 одобрени проекти по процедура "Транснационални и дунавски...