проекти | селски райони

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Фонд „Земеделие” рефинансира кредити за близо 5 млн. лева по проекти за селските райони

Схемата за рефинансиране на търговските банки, които отпускат кредити за проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), се прилага от август 2011 г. Тя позволява на бенефициентите, сключили договори по 8 мерки от ПРСР, да получат кредити при значително по-изгодни лихвени условия. Мерките са 121, 122, 123, 223, 226, 311, 312 и 322.

Размерът на годишния лихвен процент за кредитите за такива инвестиционни проекти е намален от 9.0% на 7.0 %. ДФ „Земеделие” рефинансира със свои средства до 100% от одобрените от фонда инвестиционни разходи, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания, но не повече от 500 000 лв. Срокът за погасяване е 60 месеца.

До момента във фонда са постъпили заявки за рефинансиране на 19 кредита на обща стойност над 4.6 млн. лева.  

Подробна информация е публикувана във връзкaта „Стъпки за кредитиране” на началната страница на ПРСР: www.prsr.bg. Списъкът на новоприсъединилите се към схемата търговски банки непрекъснато се актуализира. До този момент 17 банки са сключили договори с ДФ „Земеделие”:

 • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
 • ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
 • АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
 • ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
 • ЧПБ ТЕКСИМ
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • ТОКУДА БАНК
 • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 • ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
 • БАНКА ДСК
 • БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
 • КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
 • СИБАНК
 • МКБ ЮНИОНБАНК
 • БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ
 • ИНВЕСТБАНК
 • РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/

 • Преработвателите на селскостопански продукти ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до края на тази година
  До края на 2017 г. се очаква да бъде обявен приемът на проекти по подмярка 4.2. „ Инвестиции...

  Подобряване техническото състояние на общинските язовири с безвъзмездни средства
  Главна дирекция „ Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна...

  Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика
  Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика на ЕС след...

  Безвъзмездна помощ за рибарите
  Рибарите от крайбрежието на Черно море и на р. Дунав могат да кандидатстват за безвъзмездни...

  Одобрен проект на Йотов Консулт по процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"
  Проект на Йотов Консулт е сред първите 10 одобрени проекти по процедура "Транснационални и дунавски...