Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове сектор

Най-актуални страници сектор

 • Нова година в Коста Дел Сол 28.12.2019г.  » ...

 • Извадиха държавния план- прием на дневен ред

 • Ботев /Враца/ излиза срещу Левски

 • Европроекти и консултански услуги

  Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

  ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

  1. сектор 01 – Увеличаване на преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/или разширение на съществуващи;

  2.сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации;

  3. сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури;

  4. сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

  Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. За съществуващи обекти (стокова борса, стоково тържище, пазар на производителите) по сектор 04 кандидатите за подпомагане трябва да са юридически лица, регистрирани, съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата.

  ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

  1. разходи за строително-монтажни работи ;

  2. закупуване  на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването (машините) съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

  3. специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг. С цел преценка на това съответствие, изпълнителният директор на ИАРА определя оценяваща комисия, която да се произнесе относно тяхната необходимост, съобразно капацитета и нуждите на производствената дейност на кандидата във връзка с количеството продукция, за която е разработена производствената програма заложена в инвестиционното намерение, част Б.

  4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

  5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;

  6. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро;  Технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;

  7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

  8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг;

  9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

  10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;

  11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

  12. разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

  а) съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт (рибно брашно и/или други);

  б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;

  в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

  13. разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

  ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

  Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България. Кандидатът има право да кандидатства за по-малко от 60 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.

  Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 (десет хиляди) евро.

  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на:

  1. 2 500 000 евро по сектор 01;

  2. 1 000 000 евро по сектор 02;

  3. 3 000 000  евро по сектор 03;

  4. 300 000 евро по сектор 04.